Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Beyanı


Tanımlar


İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade eder.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Coşkunöz Holding Anonim Şirketi, (“Şirketimiz”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayatlara ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz bakımından “Veri Sorumlusu”; Bursa Ticaret Sicili nezdinde 18253 sicil numarası ile kayıtlı,0214004256600011 Mersis numaralı, şirket merkezi Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde No:5 Bursa, Coşkunöz Holding A.Ş.’dir.

Verisi Toplanan Taraflar

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız. Bunlar;

 • Çalışanların ve Çalışan adaylarımızın
 • Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının,
 • Müşterilerimizin,
 • Tedarikçilerimizin,
 • Danışmanlarımızın,
 • İş ortaklarımızın,
 • Hissedarlarımızın,
 • Şirket yetkililerimizin,
 • Şirket vekillerimizin,
 • Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanlarının
 • Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin,
 • Anket katılımcılarının,
 • Ziyaretçilerimizin,
 
Şirketimizin Taraflarından Topladığı ve İşlediği Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında şirketimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

 • Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,
 • Eğitim ve öğretim bilgileri,
 • İstihdam bilgileri,
 • Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri,
 • Hukuki işlere ilişkin bilgileri,
 • Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri,
 • Finansal bilgileri,
 • Denetim bilgileri,
 • Elektronik medya kullanımı bilgileri,
 • Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,
 • İş aktiviteleri bilgileri,
 • Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,
 • Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,
 • Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),
 • Telekomünikasyon kayıtları,
 • E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,
 • Giriş kayıtları,
 • Sendika üyelik bilgileri,
 • Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,
 • İş kazası, yaralanmalar, tanı ve tedavilere ait görüntü ve bilgileri,
 • Biyometrik veriler ve adli sicil kayıt bilgileri,
 • Çalışanlarımızın HES Kodları,
 • Çalışanlarımızın Covid 19 aşı bilgisi,
 • Çalışanlarımızın PCR bilgisi,
 • Paydaşlarımızın  HES kodları, aşı bilgileri, PCR sorgulama sonuçları ve ateş ölçüm sonuçları

Şirketimizin Veri Toplama Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlenmekteyiz. Bunlar;

Şirketimizin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Ticari faaliyetlerine bağlı iş süreçleri yerine getirebilmesi,

İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,

Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,

Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi,

Ürün anketleri ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

Ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,

Ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,

Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,

Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,

Çalışan idaresi ve yönetimi,

Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,

Lojistik faaliyetlerinin planlanması,

İtibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi,

Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,

İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması,

Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç yada amaçlarla

İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

Çalışanlarımızın HES kodları, sorgulama sonuçları ve ateş ölçümü sonuçları olan kişisel verileri; salgının yayılmasını önlemek, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan tebliğlere uygun hareket etmek, firmaya girişlerde ve firma içerisinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, ve en önemlisi kamu sağlığının korunması amaçlarıyla işlenecek ve kaydedilecektir.

02.09.2021 Tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeye göre aşı olup olmama durumunun tespiti için aşı kartlarınız istenerek aşı durumunuz kişisel veri olarak işlenecektir. Ayrıca aşı olmayan çalışanlarımızdan haftada bir kez yine genelge doğrultusunda PCR testleri istenecek ve sonuçları gerekli işlemlerin yapılması için istenecektir.

Paydaşlarımızın HES kodları, aşı bilgileri, PCR sorgulama sonuçları ve ateş ölçümü sonuçları ise salgının yayılmasını önlemek, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan tebliğlere uygun hareket etmek, firmaya girişlerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve riskli olmayan girişlerin tespiti amacıyla işlenecek olup tespit etme eylemi dışında herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir.

Şirketimiz Tarafından Amaçları Dahilinde Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

Şirketimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, gerektiğinde kağıt ve dijital ortamlarda, gerektiğinde yurt dışında bulut ortamında kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Çalışan ve paydaşlarımızın kişisel verisi olan HES kodları ilgili kişi tarafından firmamıza ibraz edilmesi şeklinde toplanmakta olup diğer kişisel veri olan HES Kodu sorgulama sonuçları ise ibraz edilen kodların elektronik ortamda uygulama üzerinden (Hayat Eve Sığar/ E-devlet) sorgulanması sonucunda toplanmaktadır. Ateş ölçüm sonucu kişisel verisi ise ilgili kişiye yöneltilen temassız ateş ölçme cihazları sayesinde elektronik ortamda elde edilmektedir. Sadece çalışan HES kodları ve ateş ölçüm sonuçları fiziksel/elektronik ortamda kaydedilecektir.

Çalışanlardan toplanan aşı durumları ve PCR testleri genelgede ilan edilen işverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kayıt altına alınacaktır.

Söz konusu kişisel verileriniz öncelikli olarak Bakanlıklarca (Sağlık Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) ilan edilen Covid-19 tedbirleri kapsamında hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebepleriyle işlenmektedir. Bunun yanı sıra tüm bu kişisel verilerin işlenmesi firmamızın meşru menfaatlerinin yerine getirilmesi hukuki sebebini taşımaktadır. Firmamız, söz konusu kişisel veri işleme faaliyetleri için açık rıza alınması gerektiği durumlarda ise sizlerden açık rızanızı talep ederek kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştirecektir.


Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

Şirketimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca verileriniz saklanmakta ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Şirketimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teşvik edilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001 Standardı ve iyi uygulaması kitapçığı 27018) teknik ve idari tedbirlerini, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi (Bureau Veritas - Veri Koruma Teknik Standardı, BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Standardı) gereklilikleri ve ayrıca KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.


Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7.ci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.


İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.

6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.


Başvuru Yöntemleri;

1. Başvuru sahibi, şahsen Coşkunöz Holding A.Ş.* adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile danışma ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.

2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Coşkunöz Holding A.Ş.* adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta «coskunoz.holding@hs02.kep.tr » adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

* Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde No:5 Bursa

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru ve şikâyet süreci ile ilgili detay bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza ise buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer Yasal Uyarılar

Veri koruma.

Bu sitenin bazı bölümlerinde, sizden kişisel bilgilerinizi iletmeniz istenmiştir. Ad, soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi gibi kişisel verilerinizi paylaşmanız tamamen kendi seçiminize bağlıdır. Bu bilgiler ticari elektronik ileti gönderimine onay vermeniz halinde, COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından size yönelik yapılacak ürün hizmet, özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama iletişimi faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım, kutlama ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin gönderiminin E-posta, Telefon, SMS/MMS kanalları vasıtasıyla gerçekleştirilmesinde kullanılır ve işbu bilgiler COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenip muhafaza edilir. İletişim bilgileriniz ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılabilir ve kişisel verileriniz bu faaliyetler kapsamında işlenip, muhafaza edilip, üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır. Veri tabanımızda hangi verilerinizin bulunduğunu öğrenme, yanlış olan verilerinizin düzeltilmesini ve sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Tanımlama Bilgileri (Çerezler).
Tanımlama bilgileri, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza kopyalanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermezler. Web sitemizde kullanılan tanımlama bilgileri kişisel bilgileri almaz. Tarayıcınızdaki ayarları kullanarak istediğiniz zaman kullanılan tanımlama bilgilerini devre dışı bırakabilirsiniz. Prensip olarak web sitemizdeki tanımlama bilgileri sadece oturum boyunca isim içermeyen bilgilerin ve istatistiksel bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanım kolaylığı sağlanması amacıyla kullanılır. Tanımlama bilgileri web sitemizin belirli bölümlerinde bazen ek işlemler için kullanılabilir ve bu bölümlere giriş yaptığınızda konu hakkında bilgilendirilirsiniz.

Telif hakkı.
© Copyright 2018 COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Bursa, Türkiye Tüm haklar saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ve tasarımları, 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği korunmakta olup, ticari kullanım veya dağıtım amaçlı kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılarak veya aynı şekilde kopyalanarak başka sitelerde kullanılamaz.

Taahhüt verilmemesi.
Tüm bilgiler COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, tarafından “olduğu gibi” ve hiçbir surette herhangi bir garanti ya da taahhüt içermeden, ifade edilmeden ya da ima edilmeden verilmektedir. Bu sitede yer alan tüm ürün, fiyat, kur ve süre bilgileri yayına en son elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dilediği zaman ve önceden hiçbir uyarı yayınlamaksızın bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yazı hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Bilgilerin doğru olduklarından yola çıkıldıysa da, bazı hata ya da yanılgıları içermesi mümkün olabilir. COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, bu web sitesinden başka sitelere verilen harici linklerle ulaşılan içeriklerden sorumlu değildir.

Ticari markalar.
Sitemizde yayınlanan tüm logolar ve marka amblemleri 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Aksi belirtilmediği sürece kopyalanamaz ve kullanılamazlar.

Lisanslar.
COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, yeniliklerle dolu ve bilgilendirici bir web sitesi hazırlamaya çalışmıştır. Ancak, COŞKUNÖZ HOLDİNG A.Ş, patentler, ticari markalar ve telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarını koruması gerektiğini de bilmeniz gerekir. Bu yüzden, web sitemizde COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’ nin veya üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin yetki verilmemesini anlayışla karşılamanız rica olunur.